Nasza Oferta
Konsultacja psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje różne formy pomocy, które mają na celu rozeznanie się w zgłaszanych trudnościach, diagnozę problemu, wsparcie, poradnictwo psychologiczne, konsultację, interwencję oraz zaplanowanie optymalnej formy pomocy.

Konsultacja psychologiczna może być jednorazowa lub obejmuje kilka spotkań. Czas jednego spotkania wynosi 50 minut

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą terapii psychologicznej poprzez którą osoba ma możliwość lepiej poznać i zrozumieć siebie, swoje zachowanie, potrzeby, oczekiwania, uczucia, przeżycia. Umożliwia ona rozwiązywanie problemów i trudności osobistych oraz zmianę funkcjonowania na różnych obszarach życia.

Psychoterapia może pomóc, w sytuacji kiedy:

 • chcesz lepiej poznać siebie i rozwijać swoje możliwości,
 • masz obniżone poczucie własnej wartości,
 • odczuwasz brak satysfakcji ze swojego życia,
 • nie radzisz sobie ze stresem,
 • zmagasz się z różnymi trudnymi emocjami,
 • masz stany depresyjne lub lękowe,
 • masz trudności w kontaktach z innymi,
 • czujesz pustkę w relacjach z innymi,
 • masz problemy z którymi sobie nie radzisz,
 • przeżywasz sytuacje kryzysowe w swoim życiu,
 • doświadczyłeś traumy

Terapia indywidualna odbywa się w regularnych odstępach czasu (najczęściej raz w tygodniu). Czas jednego spotkania wynosi 50 minut.

Psychoterapia małżeńska (par)

Psychoterapia małżeńska (pary) jest formą pomocy psychologicznej w sytuacjach pojawiających się kryzysów w życiu pary, z którymi oni sami sobie nie radzą. Polega ona na dostrzeganiu, zrozumieniu, przeżyciu, przepracowaniu i wprowadzeniu zmian w zakresie komunikacji, wyrażania potrzeb i oczekiwań wobec partnera i związku, konstruktywnego radzenia sobie z doświadczanymi konfliktami i kryzysami, pełnieniem ról.

Psychoterapia może pomóc, w sytuacji kiedy:

 • pojawiły się trudności komunikacyjne w relacji (trudno jest słuchać i rozmawiać z partnerem),
 • trudno jest określić, zrozumieć i zaakceptować potrzeby, oczekiwania i decyzje partnera,
 • pojawił się problem z bliskością w parze,
 • partnerzy doświadczają kryzysu w związku, który uwalnia silne emocje między nimi,
 • doświadczyli trudności związanych z sytuacją choroby, straty, zdrady,
 • pojawiają się problemy związane z wychowywaniem dzieci

Psychoterapia małżeńska (pary) odbywa się najczęściej raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Czas jednego spotkania wynosi 60 minut.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, w której uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Rodzina stanowi system wzajemnych powiązań potrzeb i oczekiwań, emocji, zależności, przekonań, doświadczeń które wywierają wpływ na jej poszczególnych członków. Objawy poszczególnych osób często można zrozumieć w oparciu o funkcjonowanie rodziny, jej historie życia, przekazy rodzinne a problemy i kryzysy w niej występujące najskuteczniej rozwiązać kontekście rodzinnym. Konstruktywne zmiany osiąga się poprzez dostrzeganie, zrozumienie przyczyn trudności oraz wypracowywanie innych niż dotychczas sposobów radzenia sobie z trudnościami w rodzinie.

Psychoterapia może pomóc, w sytuacji kiedy:

 • istnieją trudności w komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny,
 • zaburzone są relacje między poszczególnymi członkami rodziny,
 • dochodzi do częstych konfliktów w rodzinie,
 • dochodzi do sytuacji kryzysowych lub trudnego wydarzenia w rodzinie,
 • pojawiają się objawy trudności emocjonalnych lub chorób w rodzinie

Psychoterapia rodzinna odbywa się najczęściej raz na dwa tygodnie. Czas jednego spotkania wynosi 60 minut.

Terapia pedagogiczna

Zapraszamy na zajęcia Terapii pedagogicznej podczas której podejmujemy działania, mające na celu wyrównywanie różnic rozwojowych u dziecka w zakresie:

 • utrzymania koncentracji uwagi,
 • myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego,
 • prawidłowego chwytu pisarskiego,
 • analizy i syntezy poleceń i zdań,
 • operacji sekwencyjnych i logiczno-matematycznych,
 • usprawniania wiedzy o otaczającym nas świecie,
 • kształtowania zdolności wypowiedzi,
 • szukania różnych dróg w rozwiązywaniu problemu,
 • wzbudzania postawy pomysłowości i kreatywności,
 • przygotowania do osiągnięcia gotowości szkolnej